1. راسته راست بالان                                  Orthoptera
 2. راسته سوسریها                                    Blattaria
 3. راسته موریانه ها                                    Isoptera
 4. راسته نیم بالپوشان ( سن ها )                Hemiptera
 5. راسته جوربالان                                      Homoptera
 6. راسته بال توریها                                     Neuroptera
 7. راسته سخت بالپوشان                            Coleoptera
 8. راسته دو بالان                                       Diptera
 9. راسته بال پولکداران                                Lepidoptera 
 10. راسته بال غشائیان                                Hymenoptera
مسول جمع آوری و فروش و پرورش حشرات  : 919|65|59|0919

 1. راسته راست بالان                                  Orthoptera
 2. راسته سوسریها                                    Blattaria
 3. راسته موریانه ها                                    Isoptera
 4. راسته نیم بالپوشان ( سن ها )                Hemiptera
 5. راسته جوربالان                                      Homoptera
 6. راسته بال توریها                                     Neuroptera
 7. راسته سخت بالپوشان                           Coleoptera
 8. راسته دو بالان                                       Diptera
 9. راسته بال پولکداران                                Lepidoptera 
 10. راسته بال غشائیان                                Hymenoptera
مسول جمع آوری و فروش و پرورش حشرات  : 919|65|59|0919