کفش ‌دوزک ‌ها
در اینجا به نمونه‌هایی از کفشدوزک های شکارچی آفت اشاره می‌شود:
در ای را ن حدود پنجاه گونه از کفش ‌ دوزک ‌ ها شناسایی شده ‌ اند مانند کفش دوزک هفت نقطه ‌ ای با نام لاتین ( Coccinella septempunctata) و نمونه دیگر به نام ( Adonia variegata) ، گونه ‌ های مختلف جنس ( Sthetorus) که از کن ه ‌ های گیاهی تغذیه می ‌ کنند و تعداد دیگر از گونه ‌ ها مثل( Exochomus nigromaculutus) و .... این ‌ها در طبیعت از انواع حشرات به ویژه شته ‌ ها تغذیه می ‌ کنند.

خانواده ‌ ی مهمی که جز ء آفات بشمار می رود ( Chrysomelidae) نام دارد. این خانواده اغلب از برگ گیاهان مختلف تغذیه می ‌ کنند و بعضی از گونه ‌ های آن در ای را ن از جمله آفات خیلی مهم در روی سیب زمینی هستند مانند گونه ( Leptinotarsa decemlineata) .

گروه دیگری از سخت ‌ بالپوشان بر روی حبوبات و خشکبار فعالیت می ‌ کنند مانند خانواده ( Bruchidae) ، ( Curculionidae) و ... که از آفات مهم خشکبار به شمار می ‌ آیند و سالانه حدود تا درصد از محصولات کشاورزی در محیط ‌ های انبار را از بین می ‌ برند.

همانطور که گفته شد، سخت بالپوشان راسته ‌ ای بسیار بزرگ می باشد که حدود هزار از آن ‌ ها شناسایی شده است و بسیاری از آن ها جز ء آفات مهم گیاهان زراعی بشمار می ‌ روند. و تعدادی در شرایط بخصوص از آفات گیاهان زینتی هستند.

در این میان خانواده ( Curculionidae) رتبه اول را در آفات دارد، البته در این خانواده سوسک ‌ هایی مانند خانواده ( Scarabaeidae) گاهی در روی گیاهان ز ینتی وجود دارند یا حشرات کامل آن‌ها از گرده ‌‌ی گیاهان تغذیه کنند، اما لاروهای آنها در داخل خاک بوده و از ریشه گیاهان ز ینتی و اکثر آن ها از ریشه گیاهان دائمی تغذیه می ‌ کنند.

فروش حشرات اتاله شده و داخل الکل سفید،فروش انواع کفشدوزک

مسول جمع آوری و فروش و پرورش حشرات  : 919|65|59|0919