لیست حشرات مفید توصیه شده علیه آفات گلخانه
1- حشرات مفید توصیه شده علیه مگسهای سفید
1-1- زنبور پارازیتوئید Eretmocerus mundus
2-1- زنبورهای پارازیتوئید Eretmocerus mundus & Encarsia formosa
3-1- زنبور پارازیتوئید Encarsia formosa
4-1 - زنبورهای پارازیتوئید Eretmocerus eremicus & Encarsia Formosa
5-1- زنبور پارازیتوئید Eretmocerus eremicus
6-1- زنبورهای پارازیتوئید Eretmocerus mundus & Eretmocerus eremicus
7-1- بالتوری Chrysoperla carnea
8-1- سن شکاری Dicyphus Hesperus
9-1- سن شکاری Macrolophus caliginosus
10-1- کنه شکاری Amblyseius swirskii

2- حشرات مفید توصیه شده علیه کنه های عنکبوتی
1-2- سن شکاری Dicyphus Hesperus
2-2- سن شکاری Macrolophus caliginosus
3-2- کنه شکاری Amblyseius californicus
4-2- لاروهای شکاری پشه Feltiella acarisuga
5-2- کنه شکاری Phytoseiulus persimilis

3- حشرات مفید توصیه شده علیه تریپسهای مهم
1-3- کنه شکاری Hypoaspis aculeifer
2-3- کنه شکاری Hypoaspis miles
3-3- کنه شکاری Amblyseius swirskii
4-3- کنه شکاری Amblyseius degenerans
5-3- کنه شکاری mblyseius cucumeris
6-3- سن شکاری Orius insidiosus
7-3- سن شکاری Orius laevigatus
8-3- سن شکاری Orius majusculus
9-3- سن شکاری Orius strigicollis
10-3- سن شکاری Macrolophus caliginosus

4- حشرات مفید توصیه شده علیه شته ها
1-4- زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani
2-4- زنبور پارازیتوئید Aphidius ervi
3-4- زنبور پارازیتوئید Aphelinus abdominalis
4-4- پشه Aphidoletes aphidimyza
5-4- مگس Episyrphus balteatus
6-4- بالتوری Chrysoperla carnea
7-4- کفشدوزک Adalia bipunctata

5- حشرات مفید توصیه شده علیه مگسهای مینوز
1-5-زنبور Dacnusa sibirica
2-5-زنبور Diglyphus isaea
3-5-زنبورهای Dacnusa sibirica & Diglyphus isaea

6- حشرات مفید توصیه شده علیه شپشکهای آرد آلود
1-6- کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri
2-6- زنبور پارازیتوئید Leptomastix dactylopii

فروش حشرات
فروش حشره
فروش حشرات اتاله شده
فروشگاه حشرات ایران
فروش آفات زراعی
فروش آفات باغی
فروش آفات جالیزی
آفات صیفی
آفات درختان میوه
فروش آفات درختان جنگلها
خرید حشرات
آفات و بیماری‌های جنگل‌ها و مراتع
آفات درختان غیر مثمر و گیاهان زینتی
فروش کنه های گیاهی
فروش آفات مهم جالیز و صیفی
فروش آفت درخت میوه
آفات مهم گیاهان زراعی

شماره تماسهای مشاوره و خرید حشره , فروش حشرات , فروش حشره خشک شده

شماره تماس های مشاوره و خرید حشره | فروش کُلکسیون حشرات | فروش حشره خشک شده | اتاله شده | حشرات داخل الکل سفید | فروش رطیل | فروش عقرب | فروش اسلاید حشرات | فروش حشرات زنده | فروش حشره های مفید برای کنترل بیولوژیک | فروش حشرات شکارچی | فروش حشرات دانشجویی | فروشگاه حشرات ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 

919|65|59|0919
مسول جمع آوری و فروش و پرورش حشرات

درصورت منتظر شدن پشت خطوط درخواست خود را پیامک نمایید.


فروشگاه تخصصی حشرات ایران تاسیس و شروع بکار در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۸۴

سایت اتاله دات آی آر - www.Etale.ir را بخاطر بسپارید.


ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره 919|65|59|0919 :

نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : خرید حشره - خشک شده - تعداد - www.etale.ir (حتما آخر پیامک etale.ir را بنویسید).

جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:

شماره حساب ها | آدرس سایت | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید


لینک حشره ای که یکی از حشرات فروشی کشاورز تنها می باشد. میتوانید روی متن قبل کلیک کنید و حشره فوق را ببینید.   لینک دوم حشره ای که یکی از حشرات فروشی    بقیه سی دی های آموزشی کشاورزی و غیره

لینک دوم حشره ای که یکی از حشرات فروشی    بقیه سی دی های آموزشی کشاورزی و غیره

شماره تماسهای مشاوره و خرید حشره , فروش حشرات , فروش حشره خشک شده