1. راسته راست بالان                                  Orthoptera
  2. راسته سوسریها                                    Blattaria
  3. راسته موریانه ها                                    Isoptera
  4. راسته نیم بالپوشان ( سن ها )                Hemiptera
  5. راسته جوربالان                                      Homoptera
  6. راسته بال توریها                                     Neuroptera
  7. راسته سخت بالپوشان                            Coleoptera
  8. راسته دو بالان                                       Diptera
  9. راسته بال پولکداران                                Lepidoptera 
  10. راسته بال غشائیان                                Hymenoptera