حشرات مفید توصیه شده علیه شته ها
» زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani
» زنبور پارازیتوئید Aphidius ervi
» زنبور پارازیتوئید Aphelinus abdominalis
» پشه Aphidoletes aphidimyza
» مگس Episyrphus balteatus
» بالتوری Chrysoperla carnea
» کفشدوزک Adalia bipunctata
919|65|59|0919
مسول جمع آوری و فروش و پرورش حشرات

برچسب‌ها: زنبور پارازیتوئیدحشرات مفید توصیه شده علیه شته هافروش حشرات مفیدحشرات مفیدکفشدوزک