تهیه و فروش انواع حشرات به صورت خشک (اتاله شده با اصول حشره شناسی) یا داخل الکل Insects dry sales
كلكسیون حشرات مختلف 25 تایی اتاله شده (فرم داده شده)
كلكسیون حشرات مختلف 50 تایی اتاله شده (فرم داده شده)
حشرات مختلف اتاله شده (فرم داده شده)
حشرات سفارشی اتاله شده (فرم داده شده)
حشرات سفارشی تعیین نام شده اتاله شده (فرم داده شده)

حشرات مختلف در داخل شیشه الكل هر عدد
حشرات سفارشی در داخل شیشه الكل هر عدد
حشرات سفارشی تعیین نام شده در داخل شیشه الكل هر عدد

کلکسیون حشرات خارجی اتاله شده (فرم داده شده) اندازه متوسط

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 
919|65|59|0919
مسول جمع آوری و فروش و پرورش حشرات

درصورت منتظر شدن پشت خطوط درخواست خود را پیامک نمایید.