لیست حشراتی که فرمون آنها تجاری شده است :
لیست حشراتی که فرومون آنها معمولا توسط شرکت های خارجی ساخته شده است:
آیا میدانید تابحال فرومون های چه حشراتی سنتز شده و بصورت تجاری در بازار وجود دارد؟ ما در اینجا فقط به تعدادی از حشرات آفتی که فرومون آنها در بازار وجود دارد اشاره میکنیم:

بالپولکداران :
پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella
پروانه فری Zeuzera pyrina
پروانه زنبور مانند Synanthedon tipuliformis
جوانه خوار درختان میوه Archips rosanus
مینوز لکه گرد Leucoptera scitella
کرم به Euzophera bigella
کرم ساقه خوار ذرت Heliothis zea
کرم سرخ پنبه Pectinophora gossypiella
کرم سرخ ثانوی پنبه Pectinophora malvella
کرم سیب Cydia pomonella
کرم ساقه خوار نیشکر Sesamia nonagrioides
کرم خاردار پنبه Earias insulana
کرم برگخوار کارادرینا Spodoptera exigua
خوشه خوار انگور Lobesia botrana
کرم پیله خوار نخود Heliothis viriplaca
ساقه خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis
کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis
بید سیب زمینی Phthorimaea operculella
کرم طوقه بر یا شبپره زمستانی Agrotis segetum
کرم ساقه خوار سزامیا Sesamia cretica
کانال کنترل بیولوژیک آفات
پروانه زنبور مانند درختان میوه Synanthedon myopaeformis
کرم غوزه پنبه Heliothis obsoleta
کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera
سرشاخه خوار هلو Anarsia lineatella
کرم خوشه خوار ذرت Helicoverpa zea
مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta
کرم طوقه بر سیاه Agrotis ipsilon
کرم برگخوار پنبه Spodoptera littoralis
بید زیتون Prays oleae
کرم گلوگاه انار Ectomylis certonia
کرم آلو Grapholita

-------------------------------------------------

» سایت اتاله دات آی آر - www.Etale.ir

» فروش کُلکسیون حشرات

» 919|65|59|0919