خدمات اصلی شامل فروش حشرات خشک شده، نمونه بیماری های گیاهی، هرباریوم گیاهی ، پرورش و فروش حشرات محتلف و بیولوژیک
پرورش حشرات ، آموزش تولید و پرورش حشرات ، خدمات مشاوره پرورش حشرات ، مشاوره تولید انواع حشرات
فروش حشرات زنده بیابانی و مرتعی با توجه به نیاز مشتری
فروش حشرات زنده
فروش حشرات خشک شده
فروش حشرات اتاله شده دانشجویی

فقط تماس بگیرید

اطلاعات بیشتر ؛ تماس، انتقاد و پیشنهادات ؛ لطفا با شماره زیر تماس بگیرید :
سایت : http://www.etale.ir
تماس و پیامک : 919|65|59|0919 محمد آروین