پرورش و فروش کفشدوزک هفت نقطه ای شته خوار
- شروع پرورش و فروش از سال 1392 تاکنون - محمدآروین ؛
- ارسال کفشدوزک های شته خوار زنده برای استفاده و نابود سازی یا کاهش شته های درختان ، باغ ها ، باغچه ها ، گلخانه ها ، مزارع ... ارسال از قزوین ، تولید شده در مزرعه آروین به کل ایران توسط محمد آروین.
محمد آرورین پرورش دهنده کفشدوزک هفت نقطه ای
- ladybug producers - sale ladybird adult insects are both aphid eaters ... Alborz Industrial City, Qazvin, Iran

پرورش کفشدوزک
کفشدوزک
کفشدوزک هفت نقطه ای
کفشدوزک فروش
فروش کفشدوزک
خرید کفشدوزک
insect | bugs

کنترل بیولوژیک آفات
http://telegram.me/controlpests
تماس مهندس محمد آروین : 919|65|59|0919
@controlpests
www.Etale.ir
www.mohammadarvin.ir