دشمنان طبیعی کنه تار عنکبوتی :
کنه تار عنکبوتی

یک راه دیگر خانگی برای از بین بردن کنه تار عنکبوتی استفاده از #حشرات_مفید ی که دشمنان طبیعی کنه تار عنکبوتی ، در اطراف گیاه می باشد.
از جمله شکارچیان طبیعی کنه تار عنکبوتی عبارتند از:

کفشدوزک
- بال توری
- سن شکارگر (Minute pirate bugs)
- کنه تار عنکبوتی خوار (Spider mite destroyers)
- تریپس شکارگر (Predatory thrips)
- مایتهای شکارگر (Predatory mites)
- ژئوکوریس یا سن چشم بزرگ (Big-eyed bugs)

کنترل بیولوژیک آفات
تماس مهندس محمد آروین : 919|65|59|0919
@controlpests
www.Etale.ir
www.mohammadarvin.ir